A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Alphabetic Index Morphogroup Index Phylogroup Index
About
IndexLeafsMenegazzia

Menegazzia A. Massal.

Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
= Menegazzia pertusa (Schrank) Stein
= Parmelia pertusa (Schrank) Schaerer
= Parmelia sipeana Gyelnik
Menegazzia terebrata Menegazzia terebrata Menegazzia terebrata Menegazzia terebrata Menegazzia terebrata
Menegazzia pertusa (Schrank) Stein = Menegazzia terebrata

IndexLeafsMenegazzia