IndexScriptsGlyphisG. scyphulifera

Glyphis scyphulifera (Ach.) Staiger

= Gyrostomum scyphuliferum (Ach.) Nyl.
Glyphis scyphulifera
Location: Florida, Key Largo
Date: 2014-01-26
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on Rhizophora mangle wood [Hollinger 6027]

IndexScriptsGlyphisG. scyphulifera