A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
Alphabetic Index Morphogroup Index Phylogroup Index
About
IndexPimplesArthopyrenia

Arthopyrenia A. Massal.

Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal.
= Arthopyrenia fallax (Nyl.) Arnold
= Arthopyrenia lapponina Anzi
= Polyblastiopsis fallax (Nyl.) Fink
Arthopyrenia analepta
Arthopyrenia affinis auct. N. Amer. = Strigula jamesii
Arthopyrenia alba (Schrader) Zahlbr. = Acrocordia gemmata
Arthopyrenia biformis (Borrer) A. Massal. = Anisomeridium biforme
Arthopyrenia cavata (Ach.) R.C. Harris = Acrocordia cavata
Arthopyrenia conformis auct. N. Amer., in part = Anisomeridium biforme
Arthopyrenia epidermidis (DC.) A. Massal. = Naetrocymbe punctiformis
Arthopyrenia faginea (Schaerer) Swinscow = Strigula stigmatella
Arthopyrenia fallax (Nyl.) Arnold = Arthopyrenia analepta
Arthopyrenia gemmata (Ach.) A. Massal. = Acrocordia gemmata
Arthopyrenia halodytes (Nyl.) Arnold = Collemopsidium halodytes
Arthopyrenia hyalospora (Nyl.) Fink = Lithothelium hyalosporum
Arthopyrenia lapponina Anzi = Arthopyrenia analepta
Arthopyrenia litoralis (Leighton) Arnold = Collemopsidium sublitoralis
Arthopyrenia padi Rabenh. = Naetrocymbe punctiformis
Arthopyrenia parvula Zahlbr. = Anisomeridium biforme
Arthopyrenia prospersella (Nyl.) Zahlbr. = Pyrenocollema prospersellum
Arthopyrenia punctiformis (Schrank) A. Massal. = Naetrocymbe punctiformis
Arthopyrenia sphaeroides (Wallr.) Zahlbr. = Acrocordia gemmata
Arthopyrenia sublitoralis (Leighton) Arnold = Collemopsidium sublitoralis
Arthopyrenia submuriformis R.C. Harris = Strigula submuriformis
Arthopyrenia willeyana R.C. Harris = Anisomeridium polypori

IndexPimplesArthopyrenia