IndexScriptsArthoniaA. pinastri

Arthonia pinastri Anzi

Arthonia pinastri
Location: California, Palos Verdes
Date: 2012-01-18
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on Rhus limb; epihymenium brown, spores 3-septate hyaline ~15x5µm [Hollinger 4399]
Arthonia pinastri
Location: California, Palos Verdes
Date: 2012-01-18
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on Rhus limb; epihymenium brown, spores 3-septate hyaline ~15x5µm [Hollinger 4399]
Arthonia pinastri
Location: California, Palos Verdes
Date: 2012-01-18
Photo by: Jason Hollinger
Notes: on Rhus limb; epihymenium brown, spores 3-septate hyaline ~15x5µm [Hollinger 4399]

IndexScriptsArthoniaA. pinastri